PRIVACYVERKLARING – IntoAction B.V.

DEEL 1 – ALGEMEEN

Dit privacy beleid geldt voor IntoAction en is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, partijen die een overeenkomst met IntoAction aangaan of een van onze websites bezoeken. De producten en diensten van IntoAction kunnen onderworpen zijn aan de verschillende wettelijke eisen die afhankelijk zijn van het land waarin deze worden aangeboden en verkocht. Deze voorwaarden zien alleen op producten en diensten van IntoAction in Nederland en zijn uitsluitend gericht op personen die zich in Nederland bevinden. Door het bezoek van onze website voort te zetten geef je actief te kennen in te stemmen met het door ons gevoerde privacybeleid. Als je niet met ons privacybeleid akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je gebruik van onze diensten, waaronder het bezoek aan onze websites te staken en reeds verleende toestemmingen te heroverwegen. Denk er in dat geval ook aan dat het je ook dan vrij staat om eventueel nog aanwezige cookies te verwijderen, in het geval je deze geaccepteerd hebt.

1.2 Inhoud

Dit privacybeleid beschrijft de volgende specifieke onderdelen rondom het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens in het geval van:

  • gebruik van onze online diensten (Deel 2)
  • klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers (Deel 3)
  • sollicitanten, uitzendkrachten/payroll-werknemers, stagiaires en werknemers (Deel 4)

1.3 Gedachte achter dit privacybeleid

Privacy gaat bij steeds meer mensen leven. Er bestaat vaak onduidelijkheid over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Via dit privacybeleid willen wij uitleggen welke informatie we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken en beschermen. Daarbij probeert IntoAction, voor zover wij verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking of dit redelijkerwijs in ons bereik ligt, je zoveel mogelijk controle over jouw persoonlijke informatie te geven. Wij hopen dat je ons zorgvuldig opgestelde privacybeleid vertrouwt en ons toestemming geeft om je gegevens te mogen verwerken. Dit privacybeleid heeft onder meer de functie om je te informeren over wat wij met persoonsgegevens doen en waar je toestemming voor kan verlenen. Je bent volledig vrij om deze toestemming te verlenen. Voor het gebruik van sommige producten en diensten hebben wij deze toestemming nodig. Zonder toestemming kunnen wij bijvoorbeeld het gebruik van de website diensten niet (volledig) leveren. Je bent vrij om op ieder moment jouw verleende toestemming aan te passen of in te trekken. Je kan dit op elk moment aan ons melden. Wanneer je ongerust bent over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken gaat IntoAction graag het gesprek met je aan om deze ongerustheid weg te nemen. In dit privacybeleid geven wij dan ook diverse manieren aan om met ons in gesprek te kunnen komen.

1.4 Toestemming bij voorbaat bij overdracht bedrijfsactiviteiten

In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen, fuseren, splitsen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om jouw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen. Door in te stemmen met het privacybeleid geef je IntoAction in die gevallen bij voorbaat het recht, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming nodig te hebben –om naast alle overeenkomsten tussen ons inclusief de daaruit voortvloeiende rechten –de (persoons-) gegevens die (in)direct horen bij onze dienstverlening en producten over te dragen aan onze moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen, of een derde partij.

1.5 Beleidswijzigingen

De wereld, technische mogelijkheden en wettelijke verplichtingen zijn voortdurend in beweging. IntoAction wil echter blijven voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en jouw gegevens goed beschermen met technische en organisatorische maatregels. Wij werken samen met juridische en technische experts en wanneer dit voorkomt met een overheidsinstelling om te zorgen dat IntoAction aan alle toepasselijke maatstaven voldoet. Wij hebben het recht om dit privacybeleid naar eigen inzicht van tijd tot tijd te wijzigen. IntoAction raadt je aan om op verantwoorde wijze met jouw privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te kijken of ons privacybeleid is gewijzigd. Zoals elders in dit privacybeleid is aangegeven mag je op ieder moment, dus ook na een wijziging, jouw voorkeuren en toestemming aanpassen.

1.6 Jouw rechten

Je hebt het recht om ons te vragen om jouw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van jouw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van jouw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Je kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen. Hebben wij jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om de wet na te leven, dan kun je geen bezwaar maken of verzoeken om wissing.

1.7 Contact

Je kunt je tot ons wenden om bovenstaande rechten te laten uitvoeren. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen.

IntoAction B.V.

Esp 401, 5633 AJ Eindhoven

T: +31 (0)40 –76 76 200

E: info@intoaction.nl

www.intoaction.nl