Privacyverklaring IntoAction B.V.

Laatst bijgewerkt: mei 2018

Dit privacy beleid geldt voor IntoAction en is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, partijen die een overeenkomst met IntoAction aangaan of een van onze websites bezoeken. De producten en diensten van IntoAction kunnen onderworpen zijn aan de verschillende wettelijke eisen die afhankelijk zijn van het land waarin deze worden aangeboden en verkocht.

Deze voorwaarden zien alleen op producten en diensten van IntoAction in Nederland en zijn uitsluitend gericht op personen die zich in Nederland bevinden. Door het bezoek van onze website voort te zetten geef je actief te kennen in te stemmen met het door ons gevoerde privacybeleid. Als je niet met ons privacybeleid akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je gebruik van onze diensten, waaronder het bezoek aan onze websites te staken en reeds verleende toestemmingen te heroverwegen. Denk er in dat geval ook aan dat het je ook dan vrij staat om eventueel nog aanwezige cookies te verwijderen, in het geval je deze geaccepteerd hebt.

Deel 1
ALGEMEEN

1.2 INHOUD

Dit privacybeleid beschrijft de volgende specifieke onderdelen rondom het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens in het geval van:

 • gebruik van onze online diensten (Deel 2)
 • klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers (Deel 3)
 • sollicitanten, uitzendkrachten/payroll-werknemers, stagiaires en werknemers (Deel 4)

1.3 GEDACHTE ACHTER DIT PRIVACYBELEID

Privacy gaat bij steeds meer mensen leven. Er bestaat vaak onduidelijkheid over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Via dit privacybeleid willen wij uitleggen welke informatie we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken en beschermen. Daarbij probeert IntoAction, voor zover wij verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking of dit redelijkerwijs in ons bereik ligt, je zoveel mogelijk controle over jouw persoonlijke informatie te geven. Wij hopen dat je ons zorgvuldig opgestelde privacybeleid vertrouwt en ons toestemming geeft om je gegevens te mogen verwerken. Dit privacybeleid heeft onder meer de functie om je te informeren over wat wij met persoonsgegevens doen en waar je toestemming voor kan verlenen. Je bent volledig vrij om deze toestemming te verlenen. Voor het gebruik van sommige producten en diensten hebben wij deze toestemming nodig. Zonder toestemming kunnen wij bijvoorbeeld het gebruik van de website diensten niet (volledig) leveren. Je bent vrij om op ieder moment jouw verleende toestemming aan te passen of in te trekken. Je kan dit op elk moment aan ons melden. Wanneer je ongerust bent over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken gaat IntoAction graag het gesprek met je aan om deze ongerustheid weg te nemen. In dit privacybeleid geven wij dan ook diverse manieren aan om met ons in gesprek te kunnen komen.

1.4 TOESTEMMING BIJ VOORBAAT BIJ OVERDRACHT BEDRIJFSACTIVITEITEN

In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen, fuseren, splitsen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om jouw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen. Door in te stemmen met het privacybeleid geef je IntoAction in die gevallen bij voorbaat het recht, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming nodig te hebben –om naast alle overeenkomsten tussen ons inclusief de daaruit voortvloeiende rechten –de (persoons-) gegevens die (in)direct horen bij onze dienstverlening en producten over te dragen aan onze moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen, of een derde partij.

1.5 BELEIDSWIJZIGINGEN

De wereld, technische mogelijkheden en wettelijke verplichtingen zijn voortdurend in beweging. IntoAction wil echter blijven voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en jouw gegevens goed beschermen met technische en organisatorische maatregels. Wij werken samen met juridische en technische experts en wanneer dit voorkomt met een overheidsinstelling om te zorgen dat IntoAction aan alle toepasselijke maatstaven voldoet. Wij hebben het recht om dit privacybeleid naar eigen inzicht van tijd tot tijd te wijzigen. IntoAction raadt je aan om op verantwoorde wijze met jouw privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te kijken of ons privacybeleid is gewijzigd. Zoals elders in dit privacybeleid is aangegeven mag je op ieder moment, dus ook na een wijziging, jouw voorkeuren en toestemming aanpassen.

1.6 JOUW RECHTEN

Je hebt het recht om ons te vragen om jouw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van jouw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van jouw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Je kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen. Hebben wij jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om de wet na te leven, dan kun je geen bezwaar maken of verzoeken om wissing.

1.7 CONTACT

Je kunt je tot ons wenden om bovenstaande rechten te laten uitvoeren. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Je vindt onze contactgegevens op www.intoaction.nl/contact.

DEEL 2
VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ GEBRUIK VAN ONZE ONLINE DIENSTEN

IntoAction gaat zorgvuldig om met gegevens die via je bezoek aan onze site, met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd. Deze persoonlijke gegevens worden enkel door IntoAction gebruikt en niet uit handen gegeven.

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met de informatie die je kunt verschaffen of genereert tijdens het bezoeken van onze website(s) en bij gebruikmaking van onze producten en diensten. De informatie kan bestaan uit gegevens of persoonsgegevens. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens die je als persoon identificeren. We vragen je in principe niet om gevoelige informatie, zoals geloofsovertuiging of Burgerservicenummer, en slaan deze ook niet op. Gegevens die geen persoonsgegevens zijn, mogen wij vrij verzamelen en verwerken, maar behandelen wij met gepaste zorg. Alle persoonsgegevens die je verstrekt worden door of in opdracht van IntoAction verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.1 COOKIES

Deze site maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat wordt meegestuurd met deze site en door de browser op je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken enkel cookies en soortgelijke technieken die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site of om te zien hoe onze site gebruikt wordt en verbeterd kan worden. De ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor voor analytische doeleinden of advertenties, zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door ons zelf geplaatst, maar door derde partijen. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen.

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen kun je bijvoorbeeld vinden op de website van de Consumentenbond.

2.2 GOOGLE ANALYTICS

Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben Google expliciet niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kan je via de website van Google een browser plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor IntoAction. Je kunt de browserplugin hier downloaden.

2.3 TOESTEMMING VOOR GEGEVENS IN KADER VAN BEPERKTE DOELEN

Wij verzamelen onze informatie bij voorkeur via anonieme gegevens, maar soms kan het zijn dat voor uitvoering van een overeenkomst of een doel zoals opgenomen in dit beleid persoonsgegevens nodig zijn. Wij kunnen deze persoonsgegevens op de manieren verzamelen die wij in dit privacybeleid hebben omschreven.

Door acceptatie van dit privacybeleid geef je IntoAction toestemming om je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden te mogen verzamelen, verwerken, gebruiken, verveelvoudigen en verspreiden:

 • Het gebruiken van gegevens voor de technische werking van de website. Het gaat om gegevens die je bij het bezoeken (vrijwillig) verstrekt zoals IP-adres, gebruikt apparaat, type browser en besturingssysteem. Wij bewaren deze gegevens voor de duur van het bezoek en verkopen deze niet aan derden.
 • Het verzamelen van gegevens om de duur, omvang en frequentie van jouw bezoek te analyseren. De resultaten van de analyse gebruiken wij voor het verbeteren van de technische werking, het gebruiksgemak en de aantrekkelijkheid van deze website. Verzamelde gegevens houden wij zo veel mogelijk gescheiden van andere gegevens en voor zoverre mogelijk anoniem.
 • Het onderzoeken van jouw wensen, het gedrag en voorkeuren (naast alle andere tevreden gebruikers en bezoekers) ten aanzien van onze producten. Dit doen wij met name via speciale acties en sociale media en in zeer beperkte mate via deze website. Deze informatie verkopen wij niet aan derden. Ook deze gegevens houden wij zo veel mogelijk gescheiden van andere gegevens en voor zoverre mogelijk anoniem.
 • Het onderzoeken van de effectiviteit van gevoerde (online) media campagnes. De resultaten van de analyse gebruiken wij voor het vergroten van onze binding met jou en het zoeken en bereiken van mensen die interesse hebben in onze producten. Bij dit onderzoek richten wij ons op groepen consumenten, niet op individuele gebruikers. Wel kunnen we groepen gebruikers, waar je deel van zou kunnen maken, gericht benaderen met informatie over producten, mits jij hier toestemming voor hebt gegeven. Deze informatie verkopen wij niet aan derden.
 • Het overdragen van jouw gegevens aan overheidsinstanties en derden. IntoAction doet dit niet “zomaar”. Aan het verzoek persoonsgegevens te verstrekken moet een gerechtelijk bevel, wettelijke of contractuele verplichting ten grondslag liggen. Indien dit voor ons redelijkerwijs mogelijk is, kunnen wij besluiten om je hiervan op de hoogte te brengen. Zie voor meer informatie ook artikel 2.5 van dit privacybeleid.

2.4 TOESTEMMING VOOR SPECIFIEKE DOELEN

IntoAction zal persoonsgegevens niet verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder jouw toestemming. Wel kunnen en mogen wij gegevens verzamelen zonder toestemming als deze niet direct tot jou herleidbaar zijn. In het geval wij gegevens en persoonsgegevens combineren (hetgeen IntoAction alleen doet voor zoverre dit nodig is en het binnen het doel valt) behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het Internet Protocol-adres (“IP-adres”) van bezoekers op onze websites verzamelen. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw apparaat wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. IP-adressen zijn bij ons niet direct gekoppeld aan tot jou herleidbare gegevens. Indien dit wel het geval is behandelen wij jouw IP-adres als een persoonsgegeven. Als wij toestemming nodig hebben zullen wij altijd zorgen over jouw toestemming te beschikken. Ter verhoging van het gebruiksgemak van onze websites en diensten hebben wij soms gekozen om deze toestemming af te leiden uit jouw acties en gedrag. Door het herhaalde of voortdurende gebruik van onze websites, stem je er bijvoorbeeld mee dat wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid . Wij kunnen ook vragen om jouw toestemming voor een specifiek doel dat niet in het voorgaande artikel is opgenomen. In dat geval zullen wij hier apart toestemming voor vragen en deze toestemming bewaren.

2.5 DOORGIFTEN GEGEVENS AAN DERDEN

Wij hebben het uitgangspunt om verzamelde gegevens voor beperkte duur te bewaren en met niemand te delen, tenzij hier naar onze mening een goede reden voor is. IntoAction schakelt soms bij de uitvoering van haar gegevensbewerking, marketing en technische werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten, derden partijen in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, heeft IntoAction technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat er zorgvuldig met je persoonsgegevens wordt omgesprongen. Alleen wanneer IntoAction op grond van een gerechtelijk bevel of wettelijke verplichting wordt gedwongen om persoonsgegevens te verstrekken aan derden, zoals overheidsinstanties, geeft zij hieraan gehoor. Je persoonsgegevens kunnen in kader van dit artikel ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten Europees grondgebied. IntoAction zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

DEEL 3
VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN, LEVERANCIERS EN ANDERE OPDRACHTNEMERS

Graag maken wij je er op attent dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met je te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Ben je een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij jouw gegevens om je een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor je te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met je vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent je een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn jouw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om je te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij je te kunnen plaatsen, jouw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met je te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Je bent niet verplicht om ons jouw persoonsgegevens te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

3.1 DOORGIFTE AAN DERDEN

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met je is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar jouw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Jouw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden jouw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

3.2 DIRECT MARKETING

Als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, zullen wij de door je opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om je in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en je hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij je een reclamemailing sturen, heb je de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

3.3 BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

Indien je een offerte bij ons hebt opgevraagd maar je geen klant bij ons geworden bent, zullen wij jouw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van je hebben ontvangen, maar wij geen klant van je zijn geworden, zullen jouw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Ben je wel klant bij ons geworden of wij bij jou, dan zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met je volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen.

DEEL 4
VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS VAN SOLLICITANTEN, UITZENDKRACHTEN/PAYROLL-WERKNEMERS, STAGIAIRES EN WERKNEMERS

Graag maken wij je er op attent dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure of om een (eventuele) arbeidsovereenkomst / stageovereenkomst / uitzendovereenkomst te sluiten en uit te voeren. Ook verzamelen en gebruiken wij jouw persoonsgegevens om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Deze wettelijke verplichtingen hebben bijvoorbeeld te maken met de vaststelling en verschuldigdheid van belastingen en premies voor werknemers.

Gelet op deze noodzaak bent je verplicht om de hiervoor benodigde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan kunnen wij mogelijk geen sollicitatieprocedure met je doorlopen, een (eventuele) arbeidsovereenkomst / stageovereenkomst / uitzendovereenkomst met je aangaan en uitvoeren of aan onze wettelijke verplichtingen voldoen.

Ben je (payroll-)werknemer of stagiair, dan gebruiken wij jouw gegevens voor het opstellen, uitvoeren en beëindigen van de arbeids- of stageovereenkomst of de arbeidsrelatie. Hieronder wordt onder meer verstaan:

 1. de behandeling van personeelszaken;
 2. het vaststellen en uitbetalen van het salaris, vergoedingen en andere geldbedragen; en
 3. het vaststellen en betalen van eventuele belastingen, premies en andere fiscale verplichtingen ten behoeve van jou als werknemer of stagiair.

Ben je een sollicitant, dan gebruiken wij jouw gegevens om met je te kunnen communiceren over het verloop van de sollicitatieprocedure, de beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen en de eventuele afhandeling van de door jouw gemaakte onkosten.

Ben je een uitzendkracht, dan zullen wij de gegevens die wij verkrijgen van het uitzendbureau gebruiken voor de beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen en voor de uitvoering van de uitzendovereenkomst.

4.1 DOORGIFTE AAN DERDEN

Het is mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Deze andere partijen kunnen overheidsorganen zijn, maar ook partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren of partijen aan wie wij verplicht zijn gegevens te verstrekken in verband met de (uitvoering van de) arbeidsovereenkomst. Het gaat om de volgende partijen:

 • de Belastingdienst;
 • het UWV;
 • onze arbodienst/bedrijfsarts;
 • de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • de pensioenverzekeraar;
 • de leasemaatschappij;
 • de verzuimverzekeraar;
 • onze accountant/boekhouder/salarisadministrateur

Soms zal het verstrekken van jouw gegevens aan een ander noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de wet, zoals het geval is bij doorgifte aan de Belastingdienst, het UWV, de arbodienst/bedrijfsarts, het (verplicht gestelde) Pensioenfonds en de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In andere gevallen is de doorgifte noodzakelijk om de (arbeids)overeenkomst met je te kunnen uitvoeren, zoals bij doorgifte aan de leasemaatschappij. Bij verstrekking van jouw gegevens aan onze verzuimverzekeraar hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk dat wij daardoor aanspraak kunnen maken op een verzekeringsuitkering.

Daarnaast zijn er partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren, zoals de accountant/boekhouder/salarisadministrateur. Bij deze doorgifte van jouw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed vanwege (onder meer) de kennis en expertise die onze accountant/ boekhouder/ salarisadministrateur bezit. Om de (arbeids)overeenkomst met je uit te voeren, heeft de accountant/boekhouder/salarisadministrateur jouw persoonsgegevens nodig.

Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze personeels- en loonadministratie, waar jouw persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Jouw persoonsgegevens worden om die reden aan onze serverprovider verstrekt. Daarnaast maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Wij hebben bij deze twee doorgiften een gerechtvaardigd belang, omdat wij gegevens digitaal willen opslaan en verwerken en uitbesteding hiervan verschillende voordelen heeft.

4.2 BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen jouw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure verwijderen, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om jouw gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar te bewaren.

De persoonsgegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn zullen wij bewaren gedurende een periode van 7 jaar nadat je uit dienst bent getreden. Deze bewaartermijn hangt samen met een voor ons geldende wettelijke verplichting. Loonbelastingverklaringen en een kopie van jouw identiteitsbewijs zullen wij 5 jaar na het einde van jouw dienstverband bewaren. Ook deze bewaartermijn hangt samen met een voor ons geldende wettelijke verplichting.

Voor andere gegevens uit de personeels- of loonadministratie hanteren wij een bewaartermijn van uiterlijk 2 jaar nadat jouw dienstverband is beëindigd, tenzij blijkt dat bepaalde persoonsgegevens voor ons noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke (bewaar)plicht of als sprake is van een arbeidsconflict of rechtszaak. Bij ‘andere gegevens uit de personeels- of loonadministratie’moet je bijvoorbeeld denken aan arbeidsovereenkomsten, verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken, correspondentie over benoeming, promotie, degradatie en ontslag, getuigschriften en administratieve verzuimgegevens.